Podpisano porozumienie płacowe.

W dniu 22 maja 2013 roku zebrała się Rada Społeczna Tauron w Katowicach, w celu podjęcia decyzji w sprawie projektu Porozumienia płacowego dla Grupy Tauron. Niektórzy członkowie Rady mieli jeszcze wątpliwości co do pewnych zapisów w projekcie Porozumienia. Przed posiedzeniem Rady odbyło sie jeszcze spotkanie członków Prezydium Rady z Panią Prezes  Katarzyną Wierską-Kuberka, na którym uściślono niektóre zapisy w Projekcie. Rada poprosiła Panią Prezes, żeby wyjaśniła wątpliwości. Potem przewodniczący Rady Zbigniew Dykowski zarządził głosowanie. Większość członków Rady przyjęła Porozumienie płacowe na rok 2013. Kilka osób wstrzymało się od głosu.

Czytaj więcej: Podpisano porozumienie płacowe.

Negocjacje w Tauron Dystrybucja Serwis

W dniach 8-10 maja 2013 roku, w Dzierżnie odbyły się warszaty związkowców z obszaru Wrocław i GZE. Celem było opracowanie wspólnych regulaminów dla całej Spółki. Wolą związkowców było, żeby regulaminy Serwisu GZE obowiązywały również w części wrocławskiej. Związkowcy nie zgodzili się na propozycję Tauronu, aby w spółce istniały przez rok te same warunki wynagradzania co dotąd , a potem.... No, właśnie, związkowcy obawiają się równania  w dół z dodatkami i  premiami do poziomu, jaki był w PUE. Obawiając się  wprowadzenia w życie tej opcji, sami podjęli się wysiłku wprowadzenia zmian w regulaminach. Przerobiono następujące dokumenty:

1. Regulamin wynagradzania.

Jest to najważniejszy dokument dla związkowców. Określa on zasady wynagradzania pracowników. W Dzierżnie wypracowano pewne ramy i zaproponowano Pracodawcy

Czytaj więcej: Negocjacje w Tauron Dystrybucja Serwis

Kolejne posiedzenie Rady Społecznej

W dniu 30 kwietnia, w Jaworznie odbyło sie kolejne posiedzenie Rady Społecznej Tauron, złożonej z przedstawicieli związków zawodowych Tauron. Tematem spotkania było porozumienie płacowe. Zebrani wyrażali swoje uwagi i wątpliwości. Istotną sprawą był fakt, że przedstawiono Radzie szacunkowe wyliczenia  kwot podwyżek "na już"  oraz to, co będzie można wypłacić w II półroczu, w zależności od wysokości zysków, które też przedstawiono w konkretnych kwotach. Różniły się one, w zależności od  obszarów i spółek.

Związkowcy uznali, że - w zasadzie- propozycje  Zarządu Tauron można przyjąć, ale zapisy muszą być w porozumieniu  płacowym szczegółowe i konkretne. Członek Rady iprzedstawiciel GZE Danuta Garbusińska  poinformowała członków Rady o specyficznej sytuacji pracowników GZE, których w  zeszłym roku- w większości- nie objęły podwyżki płac , za to były wypłacane premie. Stąd rodzi się pytanie co z premiami i jak będzie liczony na ten rok fundusz płac w GZE. Uwaga została zapisana w protokole i mamy nadzieję, że zostanie przedstawiona przedstawicelom Zarządu Tauron.

Ogólnie wszyscy członkowie Rady Społecznej Tauron byli za tym, ażeby proponowane kwoty były przeznaczone na podwyżki, natomiast  dodatkowe koszty poniesione na płace w roku 2012 (tzw. skutki ciągnione) i nie zapisane w porozumieniach płacowych, żeby były pokrywane przez spółki.

Dzisiaj otrzymaliśmy informację, że zespół negocjacyjny ma się spotkać w dniu 9 maja.

Zebranie MKZ

W dniu 29 kwietnia zebrali się członkowie Zarządu Związku NSZZ "Solidarność" GZE-Tauron (Międzyzakładowej Komisji Związkowej), aby omówić i uzgodnić  pilne sprawy. Oto co załatwiono:

1. Przeszła jednogłośnie uchwała o ustanowieniu nowego zasiłku, przewidzianego w Statucie Związku, z tytułu adopcji dziecka. Statut przeznacza na ten cel 100 zł., natomiast nasz MKZ uchwalił jednogłośnie  300 zł.

2. Omówiono i przedstawiono zebranym wpływy i wydatki Związku w roku 2012 oraz propozycję preliminarza budżetowego na rok 2013. Preliminarz został przyjęty jednogłośnie.

3. Przewodnicząca Danuta Garbusińska  zrelacjonowała ostatnie zebranie Rady Społecznej, na której omówiono propozycje podwyżek wynagrodzeń w Tauron w roku bieżącym. Zebrani przedyskutowali treść notatki z negocjacji.  Związkowcy byli niezadowoleni z rezultatów negocjacji i nie zaakceptowali przedstawionych propozycji, tym bardziej, że brakowało obiecanych wyliczeń tzw. bazy dla poszczególnych spółek Tauron.

Przewodnicząca obiecała przekazać stanowisko Związku w GZE na najblizszym posiedzeniu Rady Społecznej.

Strona 24 z 28

Aktualności z regionu

Początek strony