Godny wybór, czyli o emeryturach.

W dniu 30  maja 2017r., w Katowicach, w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko -Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" odbyło się spotkanie z inicjatywy naszego Związku i Kancelarii Prezydenta na temat emerytur.

W spotkaniu uczestniczyli: z Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha, z Ministerstwa Pracy Marcin Zieleniecki, wojewoda śląski, przewodniczący "S" Piotr Duda i przewodniczący regionów: katowickiego, bielsko-bialskiego i częstochowskiego. Obecni byli również niektórzy dyrektorzy oddziałów ZUZ na ŚLąsku. Zebranie poprowadził szef "śląskiej "Solidarności" Dominik Kolorz. Przed wejściem do sali stał solik, przy którym informacji udzielali pracownicy ZUS. Przedstawiamy krótko tematykę spotkania:

Na wysokość emerytur wpływają:

- pełne, odprowadzane przez pracodawcę składki,

-godne wynagrodzenie

- staż pracy

- wysokość kapitału początkowego na dzień 1.01.1999r.

Obecnie 9 mln osób ma regularnie odprowadzane składki. Sytuacja ZUZ poprawia się. Jest wypłacalny, ponieważ poprawia się ściągalnośc składek pracowniczych.Co roku przechodzi na emeryturę około 200 tys. pracowników. W tym roku od 1 października może przejść dodatkowo około 330 tysięcy osób. Jest to sporo, ale ZUS ma na to przygotowane środki.  Z pewnością nie będzie mniej osób, bo zaledwie 17% pracujących deklaruje się, że chcą dłużej pracować- tj. powyżej wieku emerytalnego. Zachęcano do  przedłużenia stażu pracy, ponieważ każdy rok zatrudnienia  może spowodować emeryturę wyższą o około 8%. Ważne były uwagi p. Heleny Fusznik z ZUS w Chorzowie, która  omówiła wszystkie formalności potrzebne do otrzmania emerytury:

Wniosek nalezy złożyć  zgodnie z miejscem zamieszkania nie wcześniej jak 30 dni przed ukończeniem wieku emerytalnego, ale nie wcześniej  niż 1 września b.r. Należy też rozwiązać stosunek pracy, bo w przeciwnym razie ZUS nie wypłaci emerytury. Przepisy nie ograniczają możliwości dorobienia do emerytury. Jeżeli  ktoś nie ma naliczonego kapitału początkowego to nalezy zebrać wszystkie zaświadczenia o zatrudnieniu i złożyć wniosek o ustalenie kapitału. W przypadku, gdy nie ma już dawnego pracodawcy, może w tym pomóc ZUS, który ma bazę zlikwidowanych firm i informacje, w jakich archiwach znajdują się dokumenty osobowe tych firm. Obecni wdrażany jest program  doradczy ZUS. Jest pilotażowy w Zabrzu i w Warszawie, a od lipca doradcy ZUS będą we wszystkich placówkach, łącznie około 595 doradców.

W dyskusji zapytano o emeryturę stażową tzn. dla kobiet po 35 latach pracy i dla mężczyzn po 40 latach pracy. Na razie wdrożenie tej opcji nie jest możliwe,bo są to dodatkowe koszty, a poza tym pojawi się grupa emerytów wcześniejszych, ponieważ wszystko zależy od tego, kiedy ktoś rozpoczął pracę. Apelowano do przedstawicieli związkowych, żeby uczulić młodych ludzi na to, aby każda praca była ozusowana, bo w przeciwnym razie przyszła emerytura może być bardzo niska. Zapytałam co z OFE i projektem odprowadzenia 25% środków na Fundusz Demograficzny, który stanowi zabezpieczenie środków dla ZUS. Odpowiedziano, że   trwają prace nad tym co zrobić z OFE. Jeżeli  projekt zostanie zrealizowany, to część odprowadzona na Fundusz będzie uwzględniona w obliczaniu emerytury pracownika. Pytano również o współczynniki przeliczania emerytur. Wyjaśniono, że ustawy w tej sprawie wyszły w latach 90 i nic w tym względzie nie dzieje się nowego.

 

Przebieg negocjacji płacowych.

Powołana w zeszłym roku międzyzwiązkowa Rada Społeczna podjęła  na początku  b.r. negocjacje płacowe. Zarząd TPE nie zgadza się na podwyżki, tłumacząc, że Grupa jest mocno zadłużona i prawdopodobnie do roku 2020  podwyżek nie będzie,. Strona związkowa nie zgodziła się na to, żeby przyrost wynagrodzeń pracowników w tym roku wynosił zero, więc kontynuowała rozmowy. Ostatnia informacja jest taka, że Zarząd może zgodzi się na jednorazową wypłatę premii w okolicy Dnia Energetyka, ale bez włączenia jej do funduszu płac. Decyzja co z tym robić prawdopodobnie zapadnie w przyszłym tygodniu, na najbliższym posiedzeniu Rady Społecznej. Wiemy obecnie, że zdania są podzielone.

Czas na nowe układy zbiorowe w spółkach.

Obecnie w wielu spółkach Grupy Tauron wprowadzane są nowe układy zbiorowe pracy (ZUZP). Jedne są bardziej, inne mniej korzystne dla pracowników. Wiele zależy od sytuacji finansowej danej spółki.W najlepszym okresie negocjowano ZUZP dla TD. Chociaż  rozmowy trwały prawie 4 lata, były środki na pewne rozwiązania, jak np. ekwiwalent za taryfę dla wszystkich pracowników. Obecnie, przy wprowadzeniu  programu oszczędnościowego  w Tauronie, pracodawcy dążą do dużych oszczędności i zminimalizowania świadczeń dla pracowników. Tym bardziej nie ma dodatkowych pieniędzy na ZUZP-y. Nas interesują te, które dotyczą :

Tauron Dystrybucja  - nowy ZUZP wdrożony  od 1 stycznia 2017 roku. Zachowano większość świadczeń: jubileusze, ekwiwalent za energię, premię 8,5%, 2 krotny odpis socjalny, PPE, poszerzoną opiekę medyczną dla pracowników. Niektóre dodatki weszły do płacy zasadniczej, w tym wysługa lat. ZUZP dotyczy TD , TD Pomiary i TD Serwis.

Tauron Obsługa Klienta - negocjacje nabrały przyspieszenia. Są bardzo trudne rozmowy. Niektóre zapisy może będą się różnić od tych w TD.  Najgorsze jest to, że nie ma dodatkowych pieniędzy. Doprowadzenie do ujednolicenia, gdy obowiązuje w TOK wiele układów i regulaminów pracy jest niesłychanie trudne. Rokowania  mają się skończyć  w czerwcu.

Komfort- Zet  -   spółka do której są przekazywane działalności pomocnicze z Tauron Dystrybucja ma już prawie swój ZUZP. Jest on skromny, bo i spółka musi przeżyć w Grupie. Wiemy, że pracownicy nie będą mieli: ekwiwalentu za  energię, premii 8,5% i PPE, Będzie też jednokrotny odpis socjalny. Za to będą mieć rozszerzoną opiekę medyczną, wyższe niż ustawowe odprawy emerytalne, jubileusze oraz wyższe niż w kodeksie pracy stawki za nadgodziny. ZUZP jest w trakcie  analizy w organizacjach związkowych i jest szansa, że zostanie podpisany. Wcześniej związki zawodowe zastrzegły, że nie wyrażą zgody na przejście następnej grupy pracowników do Spółki, jeśli nie zostanie wynegocjowany i podpisany ZUZP. Do tej pory  obowiązujący regulamin pracy był niekorzystny dla pracowników.

Tauron Sprzedaż  - ZUZP ma być podpisany na dniach. Będzie  ekwiwalent za energię, 2 krotny odpis socjalny i PPE. Nie będzie jubileuszy (zostaną wykupione jednorazowo), premii 8,5%, która wejdzie do płacy zasadniczej, wraz z innymi dodatkami.

Aktualności -marzec 2017.

*  Marzec jest miesiącem ustalania preliminarza wydatków z funduszu socjalnego. W tym roku odpis ustawowy jest nieco wyższy na uprawnionych. W TD O/ Gliwice odpis ten będzie dwukrotny, czyli o ponad 100% wyższy niż w latach ubiegłych. Jest to spowodowane zapisami w nowym ZUZP. Nowością będą dopłaty do kultury i sportu. Wyższe będą świadczenia urlopowe. Każdy pracownik i emeryt otrzyma tzw. "wczasy pod gruszą" Będzie to jednak niewielka kwota.

* Przymiarki do preliminarza socjalnego mają być również w firmie TOK. Tam świadczenie nie powinny być wyraźnie niższe niż w latach ubiegłyach.

* W TOK trwają intensywne negocjacje nowego ZUZP. Do końca miesiąca zespół związkowy ma uzgodnić z przedstawicielami Zarządu  zasady ewentualnego  włączenia dodatków do płacy zasadniczej.

Strona 2 z 28

Aktualności z regionu

Początek strony