Urlopy- nie wbrew prawu!

Otrzymujemy z różnych spółek informacje, że robione są naciski na pracowników, aby wykorzystali najlepiej cały swój  urlop jeszcze w tym roku. To prawda, że pracodawcy muszą robić na pozostały, stary urlop rezerwę finansową na przyszły rok, ale dla  ich wygody  nie można wymuszać na pracownikach przymusowe "wybieranie" urlopów. Wszystkim przełożonym, którzy wywierają takie naciski na podwładnych przypominamy, że kodeks pracy pozwala na wykorzystanie urlopu przez pracownika do końca września następnego roku. Tak stanowi prawo i prosimy pracodawców, by go przestrzegali.

Pikieta w Katowicach 4 września 2015r.

Pikieta, zorganizowana przez związki zawodowe Grupy Tauron w dniu 4 września 2015 roku była dla pracowników byłego GZE w Gliwicach nowym doświadczeniem.  W godzinach od 12,00 do 14,00 pojawiali się coraz to nowi pracownicy obszaru gliwickiego, by wesprzeć pozostałych w proteście. W sumie- wg róznych opinii- w pikiecie brało udział od 1 500 do 2500 pracowników Tauron z całego obszaru. Protest przebiegał spokojnie, chociaż emocji nie zabrakło. Przez 2 godziny trwania protestu działacze związkowi  wypowiadali się na temat: obrony miejsc pracy, polityki płacowej w Tauron, finansowaniu różnych działań i sponsoringu Tauronu i in. Zaproszeni goście, min. Kazimierz Grajcarek z Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" wzywali do respektowania praw pracowniczych oraz krytykowali politykę zarządu wobec  załóg. Nikt z Zarządu nie odwazył się przyjść do pracowników. Do siedziby Tauron PE udała się grupa związkowców z petycją podpisaną przez wszystkie organizacje związkowe. Wręczono ją prezesowi D. Luberze.Czekamy obecnie na odpowiedź.

Raz jeszcze dziękujemy pracownikom za udział w pikiecie protestacyjnej w obronie miejsc pracy i godziwych wynagrodzeń.

Tymczasem dobiegają   powoli końca rozmowy płacowe z udziałem mediatorów. Protokołem rozbieżności  zakończyły się negocjacje w Wytwarzaniu i w TOK. Żaden członek Zarządu nie odważył się zaproponować jakichkolwiek podwyżek.  Ostatnie spotkanie odbędzie się w Dystrybucji w środę, jeśli kolejny  raz mediator nie zgłosi, że jest chory. Niestety nie pojawił się on na drugim spotkaniu mediacyjnym, chociaż obecni byli w Krakowie przedstawiciele  obydwu stron. 

Komitet Protestacyjno-Strajkowy Tauron już przygotowuje następny etap działań. Będzie to referendum strajkowe. Pracownicy w głosowaniu zadecydują czy chcą dalej walczyć o wzrost swoich wynagrodzeń. Przewiduje się, że referendum będzie przeprowadzone na początku października.

Pikieta protestacyjna w Tauronie.

W tym roku nie doszło do podpisania porozumienia płacowego w spółkach Tauron.  Zarząd uważał, że skoro nie ma inflacji, pracownikom podwyżka się nie należy, więc nie przewidział jej w budżecie na rok 2015r.  Ze związkami zawodowymi były prowadzone rozmowy pozorowane. Odkładano terminy spotkań, zwlekano z odpowiedziami. Końcowa propozycja premii , podzielonej dodatkowo na 2 części i nie wchodzącej do funduszu płac nikogo nie zadowoliła. Stąd kolejne spółki zaczęły wchodzić w spory zbiorowe,żądając 200 zl. podwyżki na pracownika.

Do niezadowolenia z powodu braku podwyżek od kilku lat doszły zmiany w firmie, likwidacje miejsc pracy, nadmierna ekspolatacja pracowników.

Organizowana na 4 września 2015 roku pikieta protestacyjna ma uświadomić naszych pracodawców, że załoga ma już dosyć takiej polityki. Żądamy:

1.Zaprzestania likwidacji miejsc pracy.

2. Wykorzystania istniejacego potencjału w celu wstrzymania pozbywania się pracowników.

3. Wstrzymania działań mających na celu rozdzielenie pracowników od majątku firmy poprzez przekazywanie obszarów działalności spółkom zależnym i zewnętrznym.

4. Zawarcia porozumienia określającego zasady wzrostu wynagrodzeń, w tym zasadniczych, co najmniej na 5 lat.

5. Wzrostu płac zasadniczych w 2015 roku, zgodnie z żądaniami zgłoszonymi w sporach zbiorowych.

6. Rozpoczęcia właściwego dialogu ze stroną społeczną.

Obecnie trwają mediacje w Wytwarzaniu, Dystrybucji i TOK. Na dzień dzisiejszy pracodawcy nie przedstawili żadnych propozycji.

Informacje o ZUZP.

Prace nad nowym ZUZP w obszarze Dystrybucji stają się intensywne. Związki zawodowe przedstawiły Zarządowi Dystrybucji swoje propozycje. Po przeliczeniu, Zarząd przedstawił własny projekt. Obecnie trwają  rozmowy nad zmianami. Liczymy, że dojdziemy do kompromisu i pogodzimy wszystkie obszary w jednym ZUZP. Jest to trudny proces, ponieważ zapisy w poszczególnych ZUZP w obszarach różnią się bardzo znacznie. Osiągnięcie porozumienia jest koniecznością , jeśli nasze spółki mają normalnie funcjonować. Różnice w świadczeniach i zapisach płacowych budzą duże emocje i rodzą podziały między pracownikami, a to nie jest dobre. Chcemy skupić się na najistotniejszych dla załogi zapisach i próbować to utrzymać w  zmienionej formie, będącej do przyjęcia przez związki we wszystkich obszarach Dystrybucji.

W TOK , od nowego roku, rozmowy na temat ZUZP zostały zawieszone. Powodem jest odejście Dyrektora ds. pracowniczych. Po przyjęciu nowego rozmowy będą kontynuowane. Jednoczesnie, już wkrótce, podjete zostanę negocjacje na temat nowego wartościowania stanowisk pracy. Jest to konieczne, ponieważ kompetencje i nazewnictwo stanowisk w różnych obszarach znacznie się różniło. Teraz trzeba będzie to wszystko na nowo przerobić.

W Tauron Sprzedaż  nie planuje się nowego ZUZP. Będą wprowadzone zmiany np. włączenie dodatków do pensji. Planuje się również przeprowadzenie wartościowania stanowisk pracy.

Strona 8 z 28

Aktualności z regionu

Początek strony