Zmiany organizacyjne w TOK ?

  W dniu 19 stycznia 2016 roku odbyło się w Katowicach spotkanie związków zawodowych z Zarządem TOK. Tematem spotkania były sprawy bieżące w Spółce. Główne tematy:

1. Pan prezes omówił rozliczenie funduszu płac w 2015 roku i powiadomił stronę związkową o wypłacie dodatkowej premii jednorazowej w 2 transzach. Część premii była  obligatoryjna, a część uznaniowa.

2.Zarząd czyni starania, by zachęcić pracowników do odejść na zasadach PDO. Związki zawodowe zaproponowały zorganizowanie spotkań informacyjnych w poszczególnych obszarach. Dziwi fakt, że  zawsze związkowcy byli informowani o niewykorzystaniu etatów w spółce, teraz z kolei mówi się , że pracowników jest za dużo. Duży niepokój budzi zamiar likwidacji małych 1-2 osobowych kancelarii. Związki zawodowe zażądały  przedstawienia zasadności ekonomicznej takich działań oraz wskazano, że  Zarząd nie poinformował wcześniej związków o  zamiarach likwidacji kancelarii, co jest niedopuszczalne, ponieważ chodzi tu o pracowników i stworzenie możliwości ich zatrudnienia w innych obszarach spółki.

3. Bardzo ważnym tematem był nowy taryfikator. Związki zawodowe powołały 8 osobowy zespół, który wraz z przedstawicielami Zarządu będzie opracowywał nową siatkę płac.W skład zepołu z obszaru Gliwice wchodzi Jolanta Kowal. Po zakończeniu tych prac, nastąpią rozmowy na temat nowego ZUZP w spółce TOK. Zarząd chciałyby, żeby do tego czasu wszyscy pracownicy przeszli na ZUZP EnergiiPro (wrocławski), na co  nie zgadzają się związki zawodowe, ponieważ ustalono z poprzednim Zarządem, że nie będzie stosowany przymus wobec pracowników, żeby przechodzili na ZUZP wrocławski.

 

Nowy ZUZP w TD coraz bliżej.

Prace nad nowym ZUZP dla cełej TD są bardzo  zaawansowane. Istnieje już jednolity tekst . Na jego podstawie powstały podobne ZUZP dla TD Pomiary I TD Serwis. W dniu 3 lutego 2016 roku wspólny zespół pracodawców i związkowców korygował jeszcze niektóre zapisy oraz ustalił listę rozbieżności. Niektóre z nich są bardzo istotne dla załogi, będzie więc trudne zadanie dla związkowego zespołu negocjacyjnego. Związki zawodowe powołały liczny, 30 osobowy zespół  ,z którego wyłonieni zostaną negocjatorzy do ustalania z zarządami ostatecznych zapisów ZUZP. Negocjatorzy  mogą się zmieniać, natomiast zespół międzyzwiązkowy przypilnuje, żeby  wszystko poszło jak należy. W skład  poszerzonego zespołu weszła z TD Danuta Garbusińska. Gliwice będą również reprezentować 2  związkowcy z TD Serwis. Pełny skład zespołu zostanie  przesłany  pracodawcom do dnia 12  lutego.  W tym dniu zbierze się jeszcze  zespół d/s ZUZP, żeby  ustalić ostateczną wersję  dokumentu do negocjacji.

Wznowienie rozmów płacowych.

Zgodnie ze swoją obietnicą daną na posiedzeniu Rady Społecznej, w dniu 21.10. Prezydium Rady zostało zaproszone przez Zarząd TPE do Katowic.

Prezes Jerzy Kurella zadeklarował zamiar rozpoczęcia rozmów płacowych, ponieważ jest zainteresowany zakończeniem sporów zbiorowych. Po krótkiej wymianie zdań, ustalono termin negocjacji na 28.10.2015r. Prawdopodobnie na tym spotkaniu zostanie przedstawiona propozycja Zarządu TPE.

W tym samym dniu będzie równiez posiedzenie Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Tauronu będzie więc można przedyskutować na gorąco ewentualną propozycję Zarządu TPE.

Pracownicy z Gliwic patrzą w przeszłość (!!!?)

W dniu 13.10.2015r. odbyło się w Katowicach posiedzenie  Rady Społecznej  z udziałem członków nowego Zarządu TPE.

Prezes Kurella  odpowiadał na pytania członków Rady Społecznej. Główne pytanie dotyczyło podwyżki płac. Prezes stwierdził, że nie dopuszcza sytuacji, żeby nie było dialogu pomiędzy stroną pracodawcy i związków zawodowych. Poprosił o czas, w celu zapoznania się z  sytuacją poszczególnych firm i obiecał dać odpowiedź o możliwościach finansowych w tym roku.

Następne pytanie dotyczyło kopalni Brzeszcze. Chodzi o bezpieczne przejęcie zrestrukturyzowanej kopalni w taki sposób, żeby to nie było ze szkodą dla Tauronu.

Nowy Zarząd TPE zapewnił o utrzymaniu poziomu inwestycji.

Barbara Stefaniak-Gnyp ( z "Solidarności" Będzin) podniosła problem oszczędności w Grupie. Chodzi o to, zeby nie wprowadzano oszczędności kosztem pracowników. Sprzeciwiła się również likwidacji miejsc pracy oraz wyraziła swoją obawę o los pracowników transportu i pomiarów. Stwierdziła, że programy efektywościowe są nierealne, a zarządy nie uwzględniają wniosków i uwag strony związkowej.

Danuta Garbusińska ("Solidarność" Gliwice)  upomniała się o  premię z okazji Dnia Energetyka dla obszaru gliwickiego, twierdząc, że została ona niesłusznie wstrzymana. Prezes P. Kołodziej przyznał się do takiej decyzji, a następnie stwierdził, że pracownicy z obszaru gliwickiego powinni przyjąć fakt, że coś stracą, bo w innych obszarach pracownicy również coś tracą. Wskazał, że  związkowcy innych obszarów muszą wyrazić zgodę na wypłatę premii, bo oni z tego tytułu poniosą stratę.Następnie wyraził pogląd, że pracownicy nie potrafią odnaleźć się w nowej rzeczywistości Tauronu, że jest to ich problem, bo nadal tkwią w przeszłości. Zwrócił się do zebranych związkowów, aby pomogli pracownikom Gliwic w utożsamianiu się z Tauronem. (!) D. Garbusińska odparła, że jest to nie w porządku, bo pracownicy z Gliwic pracują w okrojonym składzie etatowym i nie maja żadncych korzyści ze swojej efektywności. Wręcz przeciwnie- co roku jest im zabierana kolejna premia. Zgłaszają także  spadek wynagrodzeń na PIT.  W takiej sytuacji nie mogą czuć się zadowoleni i zmobilizowani do pracy.

Padły również pytania dotyczące inwestycji w  kopalni Sobieski oraz  obligacji Tauronu.

Po zebraniu Prezes P. Kołodziej raz jeszcze  powiedział D. Garbusińskiej, żeby zapytała stronę społeczną obecną w sali czy wyraża zgodę na wypłatę premii. Temat nie został zakończony i zostanie podjęty przy okazji rozmów płacowych.

 

Strona 7 z 28

Aktualności z regionu

Początek strony