Posiedzenie Zarządu Związku.

W dniu 20 stycznia, w Będzinie odbyło się posiedzenie Zarządu NSZZ "Solidarność" Tauron Kraków  (MKZ). W zebraniu uczestniczył  Prezes TD Zasina. Poruszono następujace tematy:

-Likwidacja posterunków spowodowała wydłużenie odległości do pracy. Firma pozbywa się pracowników, którzy odchodzą na PDO, a przecież rąk do pracy brakuje w różnych obszarach,

- Prace wykonywane na sieciach przez  firmy  zewnętrzne nie są tańsze i gorzej wykonywane przez przypadkowych pracowników.

- Nowy system premiowania w TD (nowy ZUZP) wprowadził zamieszanie wśród pracowników, którzy nie wiedzą za co będą premiowani. Pan Prezes przyznał, że nie wszyscy pracownicy otrzymali do 20 stycznia cele, dlatego I kwartał premiowania nie będzie zbyt wiarygodny. Przed II kwartałem pracownicy mają otrzymać już  cele i wtedy ocena będzie bardziej miarodajna.

- Zapytano Prezesa o system TETRA - jakie były koszty jego  wprowadzenia i zasadność. Prezes  odpowiedział, że system był konieczny, ponieważ telefony komórkowe są zawodne.

- Przedstawiciel z TD Pomiary wskazał na  fakt, że dokładanie elektromonterom nieplanowannej pracy, powoduje problemy z grafikiem wyjazdów.Nie mogą oni wykonać  planowanych robót. Prezes obiecał zająć się tym problemem.

- Prezes TD przedstawił stanowisko NSZZ "Solidarność' TD Serwis. Związek z tej spółki broni się przed włączeniem na powrót Serwisu w  struktury TD. Sprawa nie jest przesądzona. Rozważane są też opcje  przeniesienia elektromonterów z oddziałow TD do Serwisu. Obecnie rozpatruje się na wysokim szczeblu  różne warianty  i możliwości . Decyzja jeszcze nie zapadła.

Po wyjściu  Prezesa TD, Zarząd Związku uchwalił stanowisko , w którym negatywnie ocenił stworzenie spółki TD POmiary i opowiedział się przeciw  opcji  przeniesienia pracowników oddziałów TD do Serwisu.

Problemy związane z TOK.

-  Zarząd TOK kontynuuje działania, związane z ze zmniejszeniem zatrudnienia w Spółce. Związkowi zależy na tym, żeby były to odejścia dobrowolne,a nie zwolnienia. Będziemy  pilnować tego, żeby w tym roku utrzymać taką politykę i zapewnic pracę tym, którzy chcą dalej pracować. Prowadzimy również rozmowy z Prezesem TD, żeby umożliwić start w konkursach na różne stanowiska w TD nie tylko pracownikom z obszaru TD, lecz także  z całego Tauronu, w szczególności z TOK. Rzecznik Dialogu Społecznego p. Barbara Stefaniak-Gnyp  oświadczyła na zebraniu Zarządu Związku w dniu 20 stycznia 2017 roku, że  są prowadzone prace nad ujednoliceniem zasadu startu pracowników z różnych spółek na wakaty w TD. Pojedyńcze osoby już są przyjmowane po złożeniu aplikacji i przejściu rekrutacji, lecz  na dzień dzisiejszy muszą się zwolnić w TOK, żeby móc zatrudnić się w TD. Pracujemy nad wprowadzeniem porozumienia trójstronnego lub innej formy przejścia pracowników z zachowaniem pełnej ciągłości pracy.

- Trwają ciągle negocjacje, związane z programem oszczędnościowym i wypłatą zaległej premii z okazji Dnia Energetyka. Wszystkie związki zawodowe, w odpowiedzi na kolejną propozycję oszczędności wystosowaną przez Zarząd TOK, wystosowały pismo z własną propozycją. W odpowiedzi, na spotkaniu ze związkami w dniu 23 stycznia, Zarząd przedstawił  wyliczenie , wynikające z propozycji związkowej i stwierdził, że nie zgadza się na to, ze względu na zbyt małą kwotę oszczędności. Związki zawodowe skorygowały swoje stanowisko, jednak - z powodu nieobecności jednej z przewodniczących OPZZ odpowiedź odłożono do następnego tygodnia.

 

Z obrad MKZ NSZZ "Solidarność" Tauron Kraków

 W dniach 5 i 6 grudnia obradowała Międzyzakładowa Komisja NSZZ "Solidarność" Tauron Kraków. Tematów do omówienia było bardzo dużo:

1. Regulamin pracy W TD.

W związku z wejściem w życie nowego ZUZP w Tauron Dystrybucji przeanalizowano nowy regulamin pracy, wraz z poprawkami. Dokument został parafowany kilka dni temu przez wszystkie ogranizacje związkowe. Jednak nasz Związek  zaproponował kilka niewielkich poprawek i zwrócił się do  pozostałych organizacji związkowych  ( na piśmie) o ich akceptację.

2. Sytuacja TOK.

Członkowie MKZ ze spółki TOK przedstawili liczne problemy pracowników Spółki np. tworzenie multipoków, przenoszenie pracowników między obszarami , program PDO.Podkreślono też  trudności w rokowaniach nad nowym ZUZP w TOK. Negocjacje idą opornie, terminy spotkań są często przesuwane przez pracodawcę, który obwinia stronę społeczną za opóźnienia. MKZ wystosował w tej sprawie pismo do Zarządu TOK, że związki zawodowe są gotowe do intensywnych prac nad nowym ZUZP w TOK. Zażądano od TOK wytypowania najlepszych ludzi do pracy nad nowym ZUZP.

3. Protest wobec polityki społecznej w TAURON.

Związkowcy przytoczyli wiele argumentów na to, że obecne zmiany w TD, TOK i innych spółkach doprowadzają do likwidacji miejsc pracy oraz nadmiernego obciążenia pracowników obowiązkami służbowymi.Pogarszają się też warunki pracy. Opracowano pismo do Zarządu TPE z ostrym protestem przeciwko polityce kadrowej, prowadzonej przez zarządy spółek.

Ze względu na trudną sytuację społeczną i lekceważenie przez zarządy spółek problemów pracowniczych, MKZ podjął uchwałę o zorganizowaniu pikiety protestacyjnej w dniu 19 grudnia pod budynkiem TPE w Katowicach, ul. Ściegiennego, o godz. 12.

 

Regulaminy w nowym ZUZP w Dystrybucji.

Trwaja koncowe konsultacje przed wprowadzeniem w życie regulaminów do nowego ZUZP w obszarze Dystrybucji. Dotyczą one :

1. Regulaminu Pracy

2. Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

3. Ustaleń w zakresie  odzieży roboczej i ochronnej na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych.

Najwięcej dyskusji toczy się wokół Regulaminu Pracy. Związkowcy z pozostałych obszarów nie chcą m in. zgodzić się na system gliwicki, który zakładał dużą dowolność czasową w rozpoczynaniu i kończeniu pracy. Obawiają się oni, że to przeniesie się również na stanowiska robotnicze u nich. Nasze obawy budzą również niektóre zapisy regulaminu socjalnego. Oddział gliwicki jest mały: mamy trzykrotnie więcej emerytów niż pracowników i niektóre zapisy mogą być dla nas niekorzystne. Bardzo trudno też jest ujednolicić  świadczenia socjalne, bo przyzwyczajenia pracowników w każdym z 11 oddziałów były inne. Mamy jednak nadzieję, że w końcu dogadamy się, bo czasu do stycznia, czyli do wejścia w życie nowego ZUZP jest niewiele.

Szykują się też zmiany w TD Pomiary. W obszarze rybnickim i katowickim większość elektromonterów  pomiarowych  deklarowało przejście z systemu akordowego na ryczałt miesięczny. Do 15 grudnia mają czas, żeby się określić.  

Strona 4 z 28

Aktualności z regionu

Początek strony