Połączenie dwóch organizacji związkowych.

W 2014 roku odłączyła się od organizacji gliwickiej część  tzw. serwisowa Związku. Działali oni przez jedną kadencję osobno. Teraz, po przeniesieniu większości pracowników z Serwisu do TD Oddział w Gliwicach nie mogły istnieć obok siebie 2 organizacje  "Solidarności", dlatego musieliśmy podjąć decyzję o ponownym połączeniu. Związkowcy z  "Solidarności" TD Serwis będą teraz zrzeszeni w Organizacji Podzakładowej NSZZ "Solidarność" Tauron Kraków Oddział w Gliwicach, a tym samym wejdą w struktury związkowe TD.

Obecnie rozpoczeliśmy kampanię wyborczą. W obydwu organizacjach zostaną wybrani delegaci, którzy następnie spotkają się na współnym Zjeździe Wyborczym Delegatów i wybiorą władze związkowe na  kadencję 2018-2022. Będziemy teraz dużą organizacją związkową w  Dystrybucji , bodajże jedną z 3 największych i będziemy liczyć ponad 420 członków.

Zachęcamy do składania kandydatur na delegatów. Mile są widziani wszyscy, którzy chcą pracować na rzecz związku i pracowników. Ogłoszony już został harmonogram wyborów. Prosimy się z nim zapoznać.

Zmiany w TOK.

Zeszły rok był niezwykle burzliwy dla załogi TOK. Nowy ZUZP, programy PDO, przygotowanie do przejęcia HR - to wszystko stwarzało nowe sytuacje dla pracowników. Nie wszyscy się w tym odnajdowali i byli zadowoleni ze zmian.

Nasza organizacja związkowa odnotowała jednak kilka  rzeczy, które oceniamy bardzo pozytywnie:

1. Wykup stażu  - niejednokrotnie spotykaliśmy się z opiniami pracowników, że dobrze będzie włączyć staż pracy do stawki. I tak się stało. Niezadowoleni są niektórzy młodzi pracownicy, którym staż "uciekł", ale  jest zapis w ZUZP o wykupie dodatku stażowego. Zapis ten jest wyjątkowy, ponieważ nie udało się go wprowadzić w ZUZP w Dystrybucji. Wykup, chociaż w części, rekompensuje pracownikom utratę stażu.

2. Przeprowadzka  POK Rybnik do nowej lokalizacji jest uwieńczeniem naszych długich zmagań o poprawę warunków pracy załogi POK, która pracowała w fatalnych warunkach socjalnych. Cieszymy się również z powstania POK w Jastrzębiu oraz w przyszłości w Gliwicach. Zwłaszcza POK w  Gliwicach zamknie etap  "pielgrzymek" klientów do siedziby Tauron w Gliwicach, ul. Barlickiego 2. Od wielu lat pod tym adresem recepcjoniści faktycznie  spełniali częściowo zadania POK, informując licznie przychodzących klientów.

 

 

 

 

 

Trudny temat podwyżek.

Wzrasta wśród załóg wszystkich spółek Tauron niezadowolenie z powodu zamrożenia podwyżek wynagrodzeń. Tu i ówdzie słyszymy i czytamy o znaczących wzrostach płac w różnych firmach, a u nas  obowiązuje nadal porozumienie płacowe z 2017 r., blokujące na kilka lat podwyżki. Pracownicy są wzburzeni,  domagają się skutecznego działania od związków zawodowych, wrecz wypowiedzenia  obecnego porozumienia płacowego. Organizacje związkowe widzą konieczność renegocjacji podpisanego porozumienia płacowego. 11 stycznia  2018r., z inicjatywy Rady Społecznej  miało miejsce spotkanie w Katowicach z udziałem  Prezesa Zarządu TPE S.A. Rozmawiano o wynagrodzeniach oraz  podjęciu procesu wyrównywania dysproporcji w wynagrodzeniach w poszczegółnych obszarach w spółkach Tauron. Prezydium Rady Społecznej wystąpilo do Zarządu TPE S.A.  o rozpoczęcie negocjacji, dotyczących zmian w istniejącym porozumieniu płacowym na lata 2017 -2019, zawartym w dniu 31 maja 2017 roku.

Przedstawiciele reprezentatywnych związków zawodowych zaapelowali do wszystkich związków o spokój. Zwracane się do zarządów spółek z propozycją rozmów płacowych jest daremne, ponieważ i tak prezesi spółek nie mają umocowań do takich negocjacji. Należy czekać na warunki i efekty, które wynegocjuje z Zarządem TPE SA związkowa Rada Społeczna, a potem omówić szczegóły porozumienia w poszczególnych spółkach.

Znając z  ubiegłych lat  tryb i tempo negocjacji w Tauronie będziemy więc musieli chyba długo czekać na wynegocjowanie porozumienia.

Godny wybór, czyli o emeryturach.

W dniu 30  maja 2017r., w Katowicach, w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko -Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" odbyło się spotkanie z inicjatywy naszego Związku i Kancelarii Prezydenta na temat emerytur.

W spotkaniu uczestniczyli: z Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha, z Ministerstwa Pracy Marcin Zieleniecki, wojewoda śląski, przewodniczący "S" Piotr Duda i przewodniczący regionów: katowickiego, bielsko-bialskiego i częstochowskiego. Obecni byli również niektórzy dyrektorzy oddziałów ZUZ na ŚLąsku. Zebranie poprowadził szef "śląskiej "Solidarności" Dominik Kolorz. Przed wejściem do sali stał solik, przy którym informacji udzielali pracownicy ZUS. Przedstawiamy krótko tematykę spotkania:

Na wysokość emerytur wpływają:

- pełne, odprowadzane przez pracodawcę składki,

-godne wynagrodzenie

- staż pracy

- wysokość kapitału początkowego na dzień 1.01.1999r.

Obecnie 9 mln osób ma regularnie odprowadzane składki. Sytuacja ZUZ poprawia się. Jest wypłacalny, ponieważ poprawia się ściągalnośc składek pracowniczych.Co roku przechodzi na emeryturę około 200 tys. pracowników. W tym roku od 1 października może przejść dodatkowo około 330 tysięcy osób. Jest to sporo, ale ZUS ma na to przygotowane środki.  Z pewnością nie będzie mniej osób, bo zaledwie 17% pracujących deklaruje się, że chcą dłużej pracować- tj. powyżej wieku emerytalnego. Zachęcano do  przedłużenia stażu pracy, ponieważ każdy rok zatrudnienia  może spowodować emeryturę wyższą o około 8%. Ważne były uwagi p. Heleny Fusznik z ZUS w Chorzowie, która  omówiła wszystkie formalności potrzebne do otrzmania emerytury:

Wniosek nalezy złożyć  zgodnie z miejscem zamieszkania nie wcześniej jak 30 dni przed ukończeniem wieku emerytalnego, ale nie wcześniej  niż 1 września b.r. Należy też rozwiązać stosunek pracy, bo w przeciwnym razie ZUS nie wypłaci emerytury. Przepisy nie ograniczają możliwości dorobienia do emerytury. Jeżeli  ktoś nie ma naliczonego kapitału początkowego to nalezy zebrać wszystkie zaświadczenia o zatrudnieniu i złożyć wniosek o ustalenie kapitału. W przypadku, gdy nie ma już dawnego pracodawcy, może w tym pomóc ZUS, który ma bazę zlikwidowanych firm i informacje, w jakich archiwach znajdują się dokumenty osobowe tych firm. Obecni wdrażany jest program  doradczy ZUS. Jest pilotażowy w Zabrzu i w Warszawie, a od lipca doradcy ZUS będą we wszystkich placówkach, łącznie około 595 doradców.

W dyskusji zapytano o emeryturę stażową tzn. dla kobiet po 35 latach pracy i dla mężczyzn po 40 latach pracy. Na razie wdrożenie tej opcji nie jest możliwe,bo są to dodatkowe koszty, a poza tym pojawi się grupa emerytów wcześniejszych, ponieważ wszystko zależy od tego, kiedy ktoś rozpoczął pracę. Apelowano do przedstawicieli związkowych, żeby uczulić młodych ludzi na to, aby każda praca była ozusowana, bo w przeciwnym razie przyszła emerytura może być bardzo niska. Zapytałam co z OFE i projektem odprowadzenia 25% środków na Fundusz Demograficzny, który stanowi zabezpieczenie środków dla ZUS. Odpowiedziano, że   trwają prace nad tym co zrobić z OFE. Jeżeli  projekt zostanie zrealizowany, to część odprowadzona na Fundusz będzie uwzględniona w obliczaniu emerytury pracownika. Pytano również o współczynniki przeliczania emerytur. Wyjaśniono, że ustawy w tej sprawie wyszły w latach 90 i nic w tym względzie nie dzieje się nowego.

 

Strona 1 z 28

Aktualności z regionu

Początek strony